Единодушно със 174 гласа „за“ парламентът прие на първо четене новия Закон за хората с увреждания.

Депутати от всички парламентарни групи изразиха подкрепа към законопроекта, като отбелязаха, че с него не се решават всички проблеми, но се правят първи, важни стъпки. Предстои прецизиране на текстовете между първо и второ четене.

Новият закон предвижда една структура да предоставя всички мерки за подкрепа. От 1 януари 2021 г. трябва да се създаде Държавната агенция за хората с увреждания, която да осъществява дейности, свързани с изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите и координиране на политиката за правата на хората с увреждания. Целта е единната структура да координира изпълнението на цялостната държавна политика в сектора.

Създава се Съвет за наблюдение, който да гарантира защитата на правата на хората с увреждания и да извършва дейности по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората е увреждания, както и да провежда консултации с представителните организации на и за хора с увреждания.

Определят се нови форми на подкрепа, идентифицирани чрез индивидуална оценка на потребностите, която изследва свързаните със здравословното състояние на човека с увреждания, функционални затруднения и наличието на бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности, както и вида на необходимата подкрепа. Чрез установяване на вида подкрепа, човекът с увреждане ще се насочва към компетентните институции и организации за реализиране на съответните му права. Новият подход при изготвяне на индивидуалната оценка предвижда същата да се извършва от специализирани отдели към дирекции „Социално подпомагане“.

Конкретните видове подкрепа ще са от два компонента – месечна финансова подкрепа в зависимост от степента на увреждане и целеви помощи съобразно вида на увреждането и в зависимост от потребностите.

Предвижда се от 1 януари 2020 г. финансирането и предоставянето на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания да се осъществява от системата на здравеопазването. Те ще се предоставят в натурално измерение и в съответствие с нов механизъм и утвърдени стандарти за качество.

Създават се възможности за гарантиране на равен достъп до образование и професионално обучение, осигуряване на заетост в обичайна, специализирана и защитена работна среда, както и адекватна подкрепа за работещите хора е увреждания и техните работодателите. Квотният принцип се въвежда и за частния сектор, като ще се отнася за работодатели с численост на персонала от 50 и повече служители.

Регламентира се и нова форма на заетост – защитената заетост за хора с трайни и множество увреждания, осъществявана в центрове за защитена заетост. Предвижда се и промяна в Кодекса за социално осигуряване във връзка със зачитане за осигурителен стаж при пенсиониране на времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто, както и за дете, което се нуждае постоянно от чужда помощ.
Ще бъде създадена информационна система за хората с увреждания, която ще служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания.